Nie ma znaczenia, czy chcesz reklamować produkt, usługę czy firmę, musisz przestrzegać ogólnych zasad z zakresu prawa reklamy. W zakresie reklamy i promocji nie możesz więc stosować nieuczciwej konkurencji i reklamy, stosować reklamy porównawczej i nie możesz prowadzić także agresywnych praktyk rynkowych.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie oraz nieuczciwa reklama.

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

Nieuczciwą reklamą jest w szczególności:

 • reklama sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka (np. reklama pokazująca sceny związane ze sferą seksualną bez związku z reklamowanym produktem czy reklama promująca niewolnictwo),
 • reklama wprowadzająca w błąd (np. obietnica konkretnych korzyści z zakupu produktu, których w rzeczywistości on nie daje),
 • reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci (np. straszenie klientów wizją chorób),
 • reklama ukryta, czyli kryptoreklama (np. opisywanie jakiegoś produktu w artykule, który sprawia wrażenie materiału redakcyjnego, a w rzeczywistości jest reklamą wykupioną przez producenta lub dystrybutora),
 • reklama ingerująca w sferę prywatności, uciążliwa (np. nagabywanie klienta w miejscach publicznych, przesyłanie na jego koszt niezamówionych towarów lub nadużywanie środków przekazu informacji – Internetu itp.),
 • reklama porównawcza (np. reklama marki jednego producenta ośmieszająca inną markę lub wpływająca na poziom zaufania wobec niej).

W jakich przypadkach możesz stosować reklamę porównawczą?  

Nie możesz stosować reklamy porównawczej sprzecznej z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza to reklama, która umożliwia bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta. Taką reklamę można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • nie wprowadza w błąd,
 • w sposób rzetelny i dający się zweryfikować porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu,
 • obiektywnie porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów lub usług (należy do nich także cena),
 • nie powoduje pomyłek w rozróżnieniu ciebie od twojego konkurenta, waszych towarów albo usług, znaków towarowych czy odróżniających oznaczeń,
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających dotyczących twojego konkurenta,
 • w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego twojego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych,
 • nie przedstawia produktu lub usługi jako imitacji czy naśladownictw towaru z chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym, chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.