Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego udzielana jest od 2016 roku. Dzięki nowelizacji ustawy od stycznia 2019 roku skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na terenie powiatu bełchatowskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
Wykaz punktów darmowej pomocy prawnej:
• Bełchatów Urząd Miasta ul. Kościuszki 1, tel.: 44 733-52-13
• Bełchatów Starostwo Powiatowe ul. Pabianicka 34 tel.: 44 635-86-97
• Zelów ul. Żeromskiego 23
• Szczerców ul. 3 Maja 6 (GOPS) tel.: 508-194-282
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieści się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. ul. Główna 47 tel.: 44 731-31-10 (w. 153)

Na spotkanie można umówić się telefonicznie. O terminie spotkania decyduje kolejność zgłoszenia. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Dotacja na zorganizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego w 2019 r. wynosi 330 tys. zł. Kwota dotacji przeznaczona jest głównie na wynagrodzenia prawników.